homepage on Tasty. This is actually the sum of two values: the total variety of people who shared, appreciated or recommended the bacsi69 homepage on Fb + the total number of webpage likes (if bacsi69 contains a Facebook supporter page). The total number of people who shared the bacsi69 homepage on StumbleUpon.That’s why the most effective approa… Read More


Sương bóng đó có thể bắt gặp bóng sương Hy Lạp, hay Ðường Thi, hay Tây Trúc – không hề gì. Không hề gì. Miễn là nó mở ra một chân trời cho chiêm niệm chịu chơi.Ðiều này nghe có vẻ quá thừa thãi và đáng buồn cười nhưng, kỳ quặc thay, lại cần phải nói ra ở đây. Bằn… Read More